ปีงบประมาณ
2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551
งบประมาณ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภทงบ เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 งบดำเนินงาน d
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน d
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน d