ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... d
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... (เผยแพร่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) d
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... (เผยแพร่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) d
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) (รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑) d
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา d
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับร่างของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน) d