ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 20231110 10/11/2566
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25661110 10/11/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25661030 30/10/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25661030 30/10/2566
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25660922 22/09/2566
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25660508 08/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25660424 24/04/2566
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย โครงการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร ห้องสมุด ตำแหน่ง นิติกร 25650921 21/09/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย โครงการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร ห้องสมุด 25650912 12/09/2565
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายในระบบดิจิทัล 25650823 23/08/2565
รับโอนข้าราชการ 25650602 02/06/2565
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ จัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร 25650328 28/03/2565
ปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร 25650322 22/03/2565
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 25650303 03/03/2565
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ จัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร 25650225 25/02/2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25650221 21/02/2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งช่างทั่วไป 25650221 21/02/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมาย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร 25650218 18/02/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25650210 10/02/2565
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25650209 09/02/2565
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 25650131 31/01/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งช่างทั่วไป 25650126 26/01/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งช่างทั่วไป 25651227 27/12/2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานแปลและฐานข้อมูลงานแปล 25641223 23/12/2564
รับสมัครบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านงานแปลและฐานข้อมูลงานแปลตามโครงการการจัดทำคำแปลกฎหมายและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน จำนวน ๑ อัตรา 25641119 19/11/2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และตำแหน่งช่างทั่วไป 25640929 29/09/2564
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือชำนาญการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัการ หรือชำนาญการ ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25640923 23/09/2564
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 25640923 23/09/2564
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25640922 22/09/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25640914 14/09/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25640910 10/09/2564
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และตำแหน่งช่างทั่วไป 25640903 03/09/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และตำแหน่งช่างทั่วไป 25640825 25/08/2564
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 25640730 30/07/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าที่สารสนเทศและตำแหน่งช่างทั่วไป 25640712 12/07/2564
ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25640331 31/03/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25640316 16/03/2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25640208 08/02/2564
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 25630709 09/07/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25630624 24/06/2563
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25630624 24/06/2563
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25630624 24/06/2563
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 25630525 25/05/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25630521 21/05/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25630521 21/05/2563
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 25630417 17/04/2563
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 25630311 11/03/2563
รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25630204 04/02/2563
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25630124 24/01/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25630107 07/01/2563
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 25621024 24/10/2562
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร 25620926 26/09/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมาย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร 25620920 20/09/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฯ 25620916 16/09/2562
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 25620904 04/09/2562
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักฎหมายกฤษฎีกาปฎิบัติการ 25620628 28/06/2562
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฎิบัติการ 25620521 21/05/2562
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25620329 29/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 25620320 20/03/2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25620311 11/03/2562
รายชื่อบุคคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620304 04/03/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพนากรบุคคล 25620218 18/02/2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25620207 07/02/2562
การขึ้นบัญชีรายชื่อผูู้สอบแข่งขันได้ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการของกองกฎหมายไทย 25620131 31/01/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25620130 30/01/2562
ประกาศกองกฎหมายไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการของกองกฎหมายไทย 25620125 25/01/2562
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 25620125 25/01/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง 25620122 22/01/2562
ประกาศกองกฎหมายไทย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 25620111 11/01/2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25611212 12/12/2561
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25611127 27/11/2561
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการจัดการความรู้ 25611123 23/11/2561
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการจัดการความรู้ 25611106 06/11/2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป) 25611005 05/10/2561
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป) 25610926 26/09/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป) 25610917 17/09/2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 25610913 13/09/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 25610824 24/08/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (คนพิการ) 25610817 17/08/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล (บุคคลทั่วไป) 25610817 17/08/2561
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25610802 02/08/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25610702 02/07/2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่ง นิติกร 25610321 21/03/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย ตำแหน่งนิติกร 25610312 12/03/2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 25610131 31/01/2561
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25601229 29/12/2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25601208 08/12/2560
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 25601018 18/10/2560
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 25600913 13/09/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 25600831 31/08/2560
วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 25600829 29/08/2560
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 25600825 25/08/2560
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 25600818 18/08/2560
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600727 27/07/2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) 25600724 24/07/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 25600719 19/07/2560
กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 25600718 18/07/2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25600705 05/07/2560
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600630 30/06/2560
เอกสารแนบท้าย 2 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ (ปริญญาโท) 25600629 29/06/2560
เอกสารแนบท้าย 1 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ (ปริญญาตรี) 25600629 29/06/2560
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลฃะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 25600623 23/06/2560
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25600623 23/06/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 25600621 21/06/2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25600619 19/06/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 25600609 09/06/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25600529 29/05/2560
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 25600504 04/05/2560
ประกาศกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย 25600427 27/04/2560
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25600421 21/04/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย 25600419 19/04/2560
ประกาศรับสมัครบุคลากรสาหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย 25600330 30/03/2560
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25591216 16/12/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25591207 07/12/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25591124 24/11/2559
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25591101 01/11/2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 25590923 23/09/2559
ประกาศกองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลดำเนินการตามโครงการของกองกฎหมายไทย 25590923 23/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจางโครงการกองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25590915 15/09/2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25590825 25/08/2559
รับสมัครลูกจ้างตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย โครงการจัดทำระบบกฎหมายไทย จำแนกตามหัวข้อเรื่อง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ในระบบห้องสมุดดิจิตอล และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ วารสารและตำรากฎหมายในระบบห้องสมุดดิจิตอล 25590808 08/08/2559
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25581120 20/11/2558
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25581028 28/10/2558
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25581027 27/10/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 25581021 21/10/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25580930 30/09/2558
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย 25580930 30/09/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อจ้างบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย 25580923 23/09/2558
รับสมัครบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย 25580910 10/09/2558
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25580828 28/08/2558
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 25580825 25/08/2558
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580821 21/08/2558
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580821 21/08/2558
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 25580814 14/08/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 25580811 11/08/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 25580811 11/08/2558
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580720 20/07/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 25580714 14/07/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580710 10/07/2558
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25580622 22/06/2558
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25580615 15/06/2558
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลและตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25580529 29/05/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลและตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25580427 27/04/2558
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 10 เมษายน 2558) 25580318 18/03/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25580302 02/03/2558
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 25571001 01/10/2557
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 25570930 30/09/2557
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25570716 16/07/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25570708 08/07/2557
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลและตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 25570627 27/06/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25570618 18/06/2557
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25570616 16/06/2557
รับสมัครลูกจ้างตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย โครงการจัดทำระบบกฎหมายไทย จำแนกตามหัวข้อเรื่องและโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิตอล 25570529 29/05/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 25570527 27/05/2557
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 25570501 01/05/2557
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในต่ำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและต่ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา 25570411 11/04/2557
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25570331 31/03/2557
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๖(เพิ่มเติม) และ ๒๕๕๗ 25570307 07/03/2557
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25570113 13/01/2557
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 25561227 27/12/2556
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25561223 23/12/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 25561220 20/12/2556
ประกาศเรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลแบบกฎหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 25561213 13/12/2556
ผลการสอบข้อเขียน (สอบซ่อม) การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๑๔ 25560313 13/03/2556
รายชื่อนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฎิบัติการ รุ่นที่ ๑๐ (เพิ่มเติม) 25560313 13/03/2556
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25560313 13/03/2556
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชี สคก. 25560305 05/03/2556
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25560122 22/01/2556
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25560104 04/01/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25551206 06/12/2555
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25551101 01/11/2555
ประกาศศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25551026 26/10/2555
ประกาศศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25551017 17/10/2555
ประกาศศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25551012 12/10/2555
ประกาศศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ 25550907 07/09/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25550815 15/08/2555
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสรรพากรมาขึ้นบัญชีสคก. 25550801 01/08/2555
ประกาศรับสมัครลูกจ้างตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย โครงการจัดทำระบบกฎหมายไทยและโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย 25550801 01/08/2555
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25550516 16/05/2555
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25550426 26/04/2555
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25540902 02/09/2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25540816 16/08/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา 25531201 01/12/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25531112 12/11/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 25531110 10/11/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25531101 01/11/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การรับโอนข้าราชการมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25530922 22/09/2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา 25530908 08/09/2553
การรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 25530802 02/08/2553
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 25530721 21/07/2553
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25530701 01/07/2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 25530511 11/05/2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 25521216 16/12/2552
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25521127 27/11/2552
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25520831 31/08/2552
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 25520817 17/08/2552
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25520803 03/08/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25520714 14/07/2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 25520703 03/07/2552
การรับโอนข้าราชการมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25520610 10/06/2552
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25520602 02/06/2552
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25520429 29/04/2552
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 25520420 20/04/2552
ประกาศสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลกฎหมายสื่อผสมเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น 25520401 01/04/2552
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 25520320 20/03/2552
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบฐานข้อมูลกฎหมายเศรษฐกิจ จำนวน 1 ระบบ 25520226 26/02/2552
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25520213 13/02/2552
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 25520126 26/01/2552
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 25511204 04/12/2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25511107 07/11/2551
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25510815 15/08/2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 25510708 08/07/2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25510606 06/06/2551
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25510317 17/03/2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 25510115 15/01/2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25501204 04/12/2550
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 3 25500816 16/08/2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 25500725 25/07/2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 3 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 25500514 14/05/2550
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร 3 ครั้งที่ 1/2550 25500326 26/03/2550
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25500205 05/02/2550
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 25500205 05/02/2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 25500129 29/01/2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 25500129 29/01/2550
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25500119 19/01/2550
ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 25500110 10/01/2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ 25491208 08/12/2549
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25491116 16/11/2549