ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Legal Workshop on Policies, Laws and Other Measures Relating to Innovations in Science Technology, Health, and Medical Care Services”
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา วันที่ 26 กันยายน 2561
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง คำปรารภและบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง มาตรารักษาการ
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง บทเฉพาะกาล
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ...
สรุปผล โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. ....(๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ )
การจัดสัมนาพหุภาคีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบใหม่ พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยระเบียบในการร่างประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๔๘ )
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ ๑
รายงานผลการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
การสัมมนา เรื่อง "กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา"
สรุปผลการสัมมนากลุ่มย่อยและความเห็นเพิ่มเติม เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการร่างกฎหมายของฝ่ายบริหาร วันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การจัดทำยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2547