ลำดับ ชื่อร่าง สถานะ เริ่มรับฟัง
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/09/2564
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 24/08/2564
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 17/08/2564
พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 16/08/2564
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 11/08/2564
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 10/08/2564
รับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) อยู่ในระหว่างรับฟัง 01/08/2564
ร่างกฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และกำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดี ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... และ ร่างคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แบบเอกสารตาม กฎกระทรวงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และ กำหนดอำนาจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ อยู่ในระหว่างรับฟัง 05/07/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/07/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/05/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/05/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/05/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/03/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/03/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/03/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/03/2564
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/03/2564
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/03/2564
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/03/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 12/03/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 12/03/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/03/2564
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/03/2564
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/03/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2564
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 22/02/2564
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) อยู่ในระหว่างรับฟัง 22/02/2564
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 22/02/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/02/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 28/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 28/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 28/01/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... (ยุติการรับฟังความคิดเห็นแล้ว) อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/01/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 21/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 21/01/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 21/01/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 30/12/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/12/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/11/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/11/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/11/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/11/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/11/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/10/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 12/10/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 21/09/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/08/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/08/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 21/07/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 20/07/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 17/06/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/06/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/05/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/02/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 24/02/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 24/02/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 05/02/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 08/01/2563
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/12/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/12/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/10/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/10/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/10/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 10/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/09/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/07/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/06/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/06/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/06/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/06/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/06/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/05/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/03/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/03/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/03/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/02/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 11/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 08/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 08/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 05/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/01/2562
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 03/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 13/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 08/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 06/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 02/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 01/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 29/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 18/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 12/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 10/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/10/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 25/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 19/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 10/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/09/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 30/08/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/07/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/07/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/07/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/04/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 23/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/02/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/01/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 15/01/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 09/10/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 04/09/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/08/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 14/08/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 12/07/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 07/06/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 22/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 16/05/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 20/03/2560
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 31/12/2559