ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (การห้ามทำงานกับผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน การตั้งสำนักงานสาขา และการให้บริการจัดหางาน (เรื่องเสร็จที่ ๔๓๙/๒๕๖๕) 20230918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีกรณีปฏิบัติหน้าที่เกินหกเดือน (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๕) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายบำเหน็จตอบแทนของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (เรื่องเสร็จที่ ๘๑๕/๒๕๖๖) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๑/๒๕๖๖) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการดำเนินการตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๔/๒๕๖๖) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่มูลนิธิจุฬาภรณ์เป็นคู่สัญญาก่อนการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๐/๒๕๖๖) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (เรื่องเสร็จที่ ๘๙๙/๒๕๖๖) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การส่งมอบตัวอย่างข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ (Spectrum plot) ของดาวเทียมชั่วคราว (Interim satellite) เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๖) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๖) 25660918 18/09/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปรับปรุงเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่กำหนดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๑/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการรับเรื่องร้องเรียน สอบสวน และดำเนินการกับผู้ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นหน่วยบริการ(เรื่องเสร็จที่ ๔๗๖/๒๕๖๖)) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๖/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดแบบเอกสาร (เรื่องเสร็จที่ ๕๔๐/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตัดต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในระหว่างการตรากฎหมายลำดับรองตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๑/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๗/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอ้างมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นบทอาศัยอำนาจในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เรื่องเสร็จที่ ๕๘๔/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๕๙๔/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) (เรื่องเสร็จที่ ๗๖๒/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องเสร็จที่ ๗๖๔/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารจัดการที่ราชพัสดุในกรณีศาลมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแต่มีภาระจำนองติดมากับทรัพย์สินนั้น (เรื่องเสร็จที่ ๗๘๖/๒๕๖๖) 25660714 14/07/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๘๕/๒๕๖๕) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๒๓/๒๕๖๕) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๙๓/๒๕๖๕) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๗๒/๒๕๖๕) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๗๑/๒๕๖๕) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๑/๒๕๖๕) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอสัมปทานของเอกชนที่ผลิตน้ำประปาขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๕/๒๕๖๖) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานะของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องเสร็จที่ ๒๒๒/๒๕๖๖) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการลุ่มน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๓/๒๕๖๖) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งและอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (เรื่องเสร็จที่ ๖๖/๒๕๖๖) 25660309 09/03/2566
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในบริเวณทะเลสาบสงขลา (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๘๙/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเสียอากรของทรัพย์สินที่จะต้องส่งมอบให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่คิดมูลค่าเมื่อสัมปทานสิ้นอายุตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๗๐/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรณีโครงการติดตั้งรั้วดักตะกอนทรายและรั้วไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยวิธีเจรจาปรองดอง (เจรจาซื้อ) ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๕/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประโยชน์แก่กิจการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐๒/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. ในกรณีที่มีกรรมการคงเหลือ ๔ คน (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากส่วนต่างของค่าการกลั่น (เรื่องเสร็จที่ ๙๗๒/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขออนุญาตสร้างวัด กรณีโฉนดที่ดินสลักหลังห้ามโอนภายในสิบปี (เรื่องเสร็จที่ ๙๖๙/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ (เรื่องเสร็จที่ ๙๕๒/๒๕๖๕) 25651222 22/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกวุฒิการศึกษาให้แก่ผู้เรียนซึ่งจบการศึกษาภาคบังคับในรูปแบบการศึกษานอกระบบโดยมีอายุยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๙๐๘/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการออกอนุบัญญัติเพื่อผ่อนผัน ลดอัตราหรืองดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (เรื่องเสร็จที่ ๘๙๓/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (เรื่องเสร็จที่ ๘๘๘/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมีผลใช้บังคับของบทบัญญัติเรื่องการยกเลิกทะเบียนตำรับยาตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (เรื่องเสร็จที่ ๘๘๓/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการกำหนดแนวทางการพิจารณาจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เรื่องเสร็จที่ ๘๔๕/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเยียวยาย้อนหลังสำหรับข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๒/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ภายในแนวเขตเวนคืนตามมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( เรื่องเสร็จที่ ๗๘๒/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บค่าใช้เขตทางหลวงตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และ ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๗๒/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่ยังไม่ได้ถอนสภาพภายในแนวเขตเวนคืน (เรื่องเสร็จที่ ๗๖๗/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการเพื่อถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์ที่พ้นสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพลเมืองในพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๖/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๒/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การยกร่างกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๖/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ เพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะที่ดำเนินการโดยส่วนราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๖๕๖/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยในกรณีที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๒/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำทุนและทรัพย์สินตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาสมทบเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านบุคลากร (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๙/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าภายหลังพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ(เรื่องเสร็จที่ ๕๔๘/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒(เรื่องเสร็จที่ ๔๘๑/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถไฟขนส่งสินค้า ผ่านสะพานมิตรภาพ (หนองคาย – เวียงจันทน์) (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๑/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ (เรื่องเสร็จที่ ๓๓๖/๒๕๖๕) 25650907 07/09/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๑/๒๕๖๕) 25650331 31/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิในใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีบริษัทจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๖/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงภายในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๗/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การลงมติของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า(เรื่องเสร็จที่ ๒๖๓/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้อำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ (เรื่องเสร็จที่ ๒๕๒/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. ๒๕๖๒ (เรื่องเสร็จที่ ๒๔๐/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีอำนาจลงนามในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๓/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ระยะเวลาในการดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๙๐/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการกับคำขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาภายหลังประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใช้บังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๕๔/๒๕๖๕) 25650325 25/03/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกกฎหมายภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕) (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๒/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่ทายาทผู้รับมรดกของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายหลังจากศาลปกครองได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของหน่วยงานรัฐ (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๐๕/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมของโรงเรียนเอกชน (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๖๑/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐(เรื่องเสร็จที่ ๑๔๑๗/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑๓/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจขององค์การเภสัชกรรมในการขายชุดตรวจการติดเชื้อโควิด - ๑๙ หรือสินค้าอื่น (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๓๙/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หน้าที่และอำนาจในการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๖๘/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง องค์ประกอบและการนับองค์ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๗๒/๒๕๖๔) 25651230 30/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๑๑/๒๕๖๔) 25651228 28/12/2565
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖๖/๒๕๖๑) 25641111 11/11/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๒๕/๒๕๖๐) 25641111 11/11/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๔๕/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๔๐/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอทบทวนความเห็นเกี่ยวกับการนำสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าไปในเขตปลอดอากร (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๑/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพและผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ(เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การสรรหากรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการในการทำความเห็นตามมาตรา ๑๔๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐๒/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้จ่ายเพื่อจัดให้มีโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนโดยสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทดแทนในกรณีที่มีทางจำเป็นผ่านที่ดินที่ถูกเวนคืน (เรื่องเสร็จที่ ๘๘๒/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานะของที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้ใช้ในราชการกรมทางหลวงหรือกรมป่าไม้ (เรื่องเสร็จที่ ๘๑๒/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เรื่องเสร็จที่ ๗๘๘/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกเก็บและคืนอากรปกป้องและอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอำนาจการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บอากรปกป้อง (เรื่องเสร็จที่ ๗๔๖/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบอุตสาหกรรมและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงของการยาสูบแห่งประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๕๐๔/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๕/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลุ่มน้ำเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดในบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑(เรื่องเสร็จที่ ๔๘๐/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๑/๑ และมาตรา ๑๐๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๔/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตรวจสอบศัตรูพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช (เรื่องเสร็จที่ ๔๑๗/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายหรือขอคืนเงินทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๒/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๔/๒๕๖๔) 25640929 29/09/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ทบทวนความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทข้อมูลเครดิต กรณีการให้บริการคัดแบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อนำส่งให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก (เรื่องเสร็จที่ ๙๗๔/๒๕๖๔) 25640922 22/09/2564
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกําหนดอายุอากาศยานในการประกอบกิจการการบินพลเรือน(เรื่องเสร็จที่ ๑๖๑๑/๒๕๖๓) 25640609 09/06/2564
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หน้าที่การจัดส่งคนต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางในกรณีที่มีการต่ออายุสัญญาจ้างกับนายจ้างรายเดิม (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยและเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (เรื่องเสร็จที่ ๙๐๒/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนภายหลังพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๑/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๕/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๗/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๗/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ฐานะของวัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๒/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่หนึ่งแต่ไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งแรกในอีกท้องที่หนึ่ง (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๗๒/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การซื้อที่ดินส่วนที่เหลือการเวนคืนที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๒๕/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดและควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๗๗๘/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวกรณีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวที่ได้โฆษณาไว้ (เรื่องเสร็จที่ ๗๒๔-๗๒๕/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หารือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการต่างประเทศเข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๓/๒๕๖๓) 25631126 26/11/2563
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และการดำเนินการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนไม่ครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๘๓๙/๒๕๖๑) 25610515 15/05/2561
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนหรือองค์การตามกฎหมายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากภาษีสรรพสามิตและการคืนเงินภาษีที่เก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คนไทยซึ่งพำนักอาศัยถาวรอยู่ต่างประเทศขอรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๓/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาอนุญาตคำขอประทานบัตร คำขอต่ออายุประทานบัตรเพื่อการทำเหมือง การปิดประกาศ และการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๖๐ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๒-๑๓๔๓/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การตีความคำว่า "ซากสัตว์" ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ (กรณี salami แฮม ไส้กรอก และขาหมูรมควัน) (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณายุติการสอบสวนทางวินัยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุหรือพ้นสนภาพการเป็นพนักงาน (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ของกองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๔๐ (เรื่องเสร็จที่ ๙๘๙/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง โครงการให้บริการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกตลอดชีพเป็นการรับประกันวินาศภัยหรือไม่ (เรื่องเสร็จที่ ๙๗๖/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการหักล้างบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไร่อ้อยจากบัญชีของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายโดยไม่มีการชำระหนี้ (เรื่องเสร็จที่ ๙๒๖/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕๙/๒๕๕๙ฯ (เรื่องเสร็จที่ ๘๖๑/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๕/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกกฎกระทรวงยกเว้นการควบคุมเครื่องกำเนิดรังสี (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๓/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของสถานสงเคราะห์เด็ก (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๑/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่ราชพัสดุ แปลงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานี (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๖/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๖๑๘/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การหลีกเลี่ยงการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๔/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตรกรรมแห่งชาติ (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๕/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำประกาศและระเบียบของการท่าเรือแห่งประเทศไทยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๔/๒๕๖๐) 25601213 13/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกำหนดแนวทางการตรวจและการจัดทำร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐) 25601212 12/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การรร้องทุกข์ของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๙/๒๕๖๐) 25601212 12/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๕/๒๕๖๐) 25601212 12/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๖๐) 25601212 12/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๐/๒๕๖๐) 25601212 12/12/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้มาก่อน (เรื่องเสร็จที่ ๓๓๙/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสภาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๒๒๐/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รายได้ของกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีที่ได้จากการขายทรัพย์สินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๑/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๘/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอรับค่าสงวนพื้นที่คืนของผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๑/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรื่องเสร็จที่ ๖๘/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม (เรื่องเสร็จที่ ๖/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมกำกับการบินพลเรือนของสำนักงานการบินพิลเรือนแห่งประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๕/๒๕๖๐) 25600426 26/04/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐๖/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายค่าทดแทนการถูกคุมขังแก่จำเลยในคดีอาญาตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๕๙/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการกำหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัดชายทะเล (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๙๕/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณโรงงานมักกะสันไปทำโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๙๗/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๒๖/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา - และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขายอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๗๑/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๙๐/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในบริเวณไหล่ทวีป (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๘๖/๒๕๕๙) 25600310 10/03/2560
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผลทางกฎหมายของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๖/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำหลักกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๒/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลฎีกาของกรมการศาสนา (เรื่องเสร็จที่ ๕๔/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรม (เรื่องเสร็จที่ ๕๓/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอคืนรถยนต์ของกลาง ที่ยึดไว้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (เรื่องเสร็จที่ ๕๒/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล (เรื่องเสร็จที่ ๔๖/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการทางปกครองตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๖/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้มาตรการทางปกครอง ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖/๒๕๕๙) 25590324 24/03/2559
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และการนำสิทธิการรับบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ของผู้กลับไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 25591230 30/12/2559
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เรื่องเสร็จที่ ๑๖๔๓/๒๕๕๘ 25591230 30/12/2559
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 25591230 30/12/2559
รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) เล่ม ๒(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๗) 25591230 30/12/2559
รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) เล่ม ๑ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๐) 25591230 30/12/2559
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง อำนาจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการให้เช่าเส้นใยแก้วนำแสง (เรื่องเสร็จที่ ๓๑๕/๒๕๕๘) (1/02/2558) 25580507 07/05/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การใช้อำนาจตามมาตรา ๙ (๔) แห่งราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินการให้ราษฎรตัดต้นยางพาราในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๐/๒๕๕๘) (1/02/2558) 25580507 07/05/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การชดเชยเยียวยาตัวเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗) (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๐/๒๕๕๘) (1/03/2558) 25580507 07/05/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการคุรุสภา (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๕/๒๕๕๘) (1/04/2558) 25580507 07/05/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การพิจารณาลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๖/๒๕๕๘) (1/04/2558) 25580507 07/05/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การใช้เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๗/๒๕๕๘) (1/04/2558) 25580507 07/05/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เมื่อมีการยกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๓/๒๕๕๘) (1/04/2558) 25580507 07/05/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนกรณีลูกจ้างเสพของมึนเมา(เรื่องเสร็จที่ ๑๐๓๓/๒๕๕๕) (1/09/2555) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การเปรียบเทียบเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด(เรื่องเสร็จที่ ๗๑๖/๒๕๕๖) (1/06/2556) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๓/๒๕๕๕) (1/05/2555) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดน้ำใน เรื่อง การควบคุมมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ กับการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (เรื่องเสร็จที่ ๔๒๐/๒๕๕๗) (1/04/2557) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการมีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (เรื่องเสร็จที่ ๓๘๗/๒๕๕๗) (1/04/2557) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๓๓๔/๒๕๕๖) (1/03/2556) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง ค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (กรณีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ) (เรื่องเสร็จที่ ๒๒๓/๒๕๕๔) (1/04/2554) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (เรื่องเสร็จที่ ๗๕/๒๕๕๓) (1/02/2553) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง สถานภาพความเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ของพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ (เรื่องเสร็จที่ ๕๘/๒๕๕๔) (1/02/2554) 25580401 01/04/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การรับเด็กซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นบุตรบุญธรรม (เรื่องเสร็จที่ ๘/๒๕๕๗) (01/01/2557) 25580325 25/03/2558
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจในการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต และของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๓๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๓/๒๕๔๙) 25490811 11/08/2549
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินธุรกรรมของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๐/๒๕๔๙) 25490811 11/08/2549
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการออกพันธบัตรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 25490607 07/06/2549
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่หรือโอนจากข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ และการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๔/๒๕๔๙) 25490601 01/06/2549
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณีการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 25490510 10/05/2549
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแปลงสภาพ กฟผ. เป็นบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) 25490503 03/05/2549
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๕/๒๕๔๙ กรณียกเลิกการแปรรูป กฟผ. 25490324 24/03/2549
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือแนวทางปฎิบัติบังคับใช้กฎหมาย "ห้ามโฆษณาผลิตภัทณ์ยาสูบ ณ จุดขาย" 25490120 20/01/2549
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เรื่องเสร็จที่ ๗๙๑/๒๕๔๘) 25481223 23/12/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๑/๒๕๔๘) 25481130 30/11/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๕/๒๕๔๘) 25481130 30/11/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๕/๒๕๔๘) 25481104 04/11/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๔๘) 25481104 04/11/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๘/๒๕๔๘) 25481103 03/11/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำรงตำแหน่งทางบริหารของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๕๒๒/๒๕๔๘) 25480901 01/09/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๙/๒๕๔๘) 25480901 01/09/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ผู้บริจาค (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๓/๒๕๔๘) 25480824 24/08/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๑/๒๕๔๘) 25480714 14/07/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอทบทวนปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๐/๒๕๔๘) 25480627 27/06/2548
อำนาจหน้าที่ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ในการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ. 25480526 26/05/2548
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25460401 01/04/2546