วัตถุประสงค์
๑. เสริมสร้างให้นักกฎหมายภาครัฐมีวิสัยทัศน์ทันการเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมไทย
๒. เสริมสร้างให้นักกฎหมายภาครัฐมีทัศนคติที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลัก ที่นักกฎหมายภาครัฐต้องรู้ รวมทั้งกฎหมายเฉพาะด้านที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
๔. เสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่นักกฎหมายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม รายละเอียดโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๒ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๑ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๐ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๙ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๘ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๗ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๖ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น)รุ่นที่ ๕ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๔ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๓ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๒ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๑ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม