วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 มี 4 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม 301 อาคารเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารเทเวศร์ นาย วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น 1 ตึกใหม่ นางสาว กัลยา เกียรติถาวรชัย
10.00 น. ถึง 12.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอหารือการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นาย ชัยยุทธนา วงศ์วานิช
14.00 น. ถึง 16.30 น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นาย วราสิทธิ์ กาญจนสูตร