วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 มี 7 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
09.00 น. ถึง 12.00 น. ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. .... ห้องประชุม 201 อาคารเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารเทเวศร์ นางสาว สุพิชชา เศรษฐ์ธนศักดิ์
09.45 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นาง อัญชลี วงศาโรจน์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นางสาว อัลจนา พึ่งเย็น
13.15 น. ถึง 16.30 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว บวรสวรรค์ ประจวบกลาง
13.15 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พ.ศ. …. ห้องประชุม 202 อาคารเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารเทเวศร์ นางสาว นิศาชล โรจน์สัตตรัตน์
14.15 น. ถึง 16.00 น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นางสาว นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
14.15 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นางสาว จันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์