1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  2. การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย