มาตรา ๗ ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน

                   ๑. โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑
                   ๒. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕
                   ๓. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
                   ๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

                   กฎ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
                   ๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา
                   ๒. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑
                   ๓. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
                   ๔. ระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยการจัดทำและการพิจารณาร่างกฎมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศโดยกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
                   ๕. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษา ให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
                   ๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร


มาตรา ๙ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่กำลังดำเนินการ

                 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน เช่น ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๐ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๑๓๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้น

                 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึง ตามมาตรา ๗ วรรคสอง
                  ระยะเวลาให้บริการ    >  ไม่เกิน ๕ นาที/เรื่อง นับตั้งแต่ได้รับคำร้อง  (กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน)
                                                   >  การพิมพ์ (Print) จากระบบลงบนกระดาษ หน้าละ ๕ บาท
                                                   >  การทำสำเนาลงในแผ่นดิสก์เก็ต หน้าแรก ๑๐ บาท  หน้าถัดไปหน้าละ ๑ บาท
                                                   >  การทำสำเนาลงในแผ่นซีดี หน้าแรก ๒๕ บาท  หน้าถัดไปหน้าละ ๑ บาท