1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐมีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล
  2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก