การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่สำคัญ

 (ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

พระราชบัญญัติ

 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ....

๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. .... และมาตรการเร่งด่วน  ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๖. ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....

๗. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

๘. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ....

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ....

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓. ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน พ.ศ. ....

๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ....

๒๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

๒๖. ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

๒๙. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(กระทรวงการคลัง)

๓๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๓. ร่างพระราชบัญญัติรับรองฐานะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ....

๓๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ....

๓๕. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๓๙. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   พ.ศ. ....

๔๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๒. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๓. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


พระราชกฤษฎีกา

 

๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ....

๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการอัยการ พ.ศ. ....

๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ....

๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ....

๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ....

๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนตลาดการเงิน)

๑๐. ร่างพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งของประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ และองคมนตรี พ.ศ. ....

๑๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ....

๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....

๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....

๑๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง ของส่วนราชการ พ.ศ. ....

๒๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา)

๒๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณ ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร)

๒๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดให้การลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท)

๒๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า หรือหากำไรจากอัตราร้อยละ ๓.๐ เป็นอัตราร้อยละ ๐.๑ เป็นการชั่วคราว ภายใน ๑ ปี  นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ)

๒๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน)

๒๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของประธานกรรมการนโยบายกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารอื่นขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๒๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำกับดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๒๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....

๓๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๓๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....


กฎกระทรวง

 

๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใช้เรือ พ.ศ. ....

๔. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

๗. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๐. ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ....

๑๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ แลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช ๒๔๘๕

๑๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ พ.ศ. ....

๑๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๗. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๘. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๙. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๒๐. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๒๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

๒๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๒๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เรื่องหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครองผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

๒๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๑๒ ฉบับ)

๒๕. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. ....

๒๖. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....

๒๗. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

๒๘. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

๒๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

๓๐. ร่างกฎกระทรวงการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ พ.ศ. ....

๓๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

๓๒. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการ ก.พ. พ.ศ. ....

๓๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การจ่ายค่าชดเชยตามผลต่างที่เพิ่มขึ้นหรือการได้รับค่าชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

๓๕. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....

๓๖. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ขนาด และข้อกำหนดทางเทคนิคของรถ)


ระเบียบ

๑. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ....

๒. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบบริหารจัดการเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

๓. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ....

๕. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ....

๖. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....


คำปรึกษาทางกฎหมาย

 

๑. ขอหารือคำจำกัดความของ “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”

๒. หารือการจัดเก็บค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

๓. ขอหารือกรณีการนำทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๔. ขอหารือเกี่ยวกับฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐ

๕. ขอหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว

๖. ขอหารือเรื่องการดำเนินการลงโฆษณาสินค้าในผลิตภัณฑ์สลากในปี ๒๕๕๑

๗. ขอหารือการแปรรูปโครงการและหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นบริษัทจำกัด

๘. การโอนสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๙. การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลคู่สัญญาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑๐. ขอหารือคำจำกัดความคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติ

๑๑. ขอหารือการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลม ฉบังประจำปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๐ ที่สูงเกินสมควร

๑๒. ขอทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๓. ขอหารือเกี่ยวกับการลงนามในพิธีสารเพื่อให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนในรอบที่ ๔ มีผลบังคับใช้

๑๔. ขอหารือพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ จะใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ด้วยหรือไม่

๑๕. ขอหารือการดำเนินงานตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

๑๖. ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ รายบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

๑๗. ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท.และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ทอท. และการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท.

๑๘. ขอหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำกัด (ทอส.)

๑๙. หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

๒๐. ขอหารือเกี่ยวกับการยกเว้นค่าชดใช้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

๒๑. ขอหารือปัญหาการเสียภาษีอากรกรณีการหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ 

๒๒. ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการ

๒๓. ขอทราบความเห็นกรณีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจากผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒๔. หารือการโอนทรัพย์สินขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ระหว่างการชำระบัญชี

๒๕  ขอหารือกรณีมหาวิทยาลัยนครพนมขออนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการผลิตนักบิน

๒๖. ขอหารือกรณีขายไม้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจยึดจับกุมไว้ในคดีความผิดตามกฎหมายศุลกากร

๒๗. ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๒๘. ขอทราบความเห็นกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

๒๙. ขอความอนุเคราะห์หารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓๐. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๑. ขอหารือเกี่ยวกับคำนิยาม ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๒. หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ

๓๓. หารือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๓๔. ขอหารือเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

๓๕. ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน (คณะกรรมการผู้ชำระบัญชีของ ร.ส.พ. มีอำนาจในการพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่    พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่)

๓๖. ขอหารือการบังคับใช้วิธีทางการปกครอง (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถดำเนินการติดตามเงินคืนจากนายประเสริฐฯ โดยใช้วิธีทางการปกครองได้หรือไม่)

๓๗. ขอทบทวนสถานะของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๓๘. ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๙. หารือเรื่องหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนหุ้นต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ

๔๐. หารือปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการส่งสินค้าออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออกแห่งหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกแห่งหนึ่ง

๔๑. หารือปัญหาการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ว่างเหนือแนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

๔๒. หารือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

๔๓. ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔๔. หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านฯ ในสภาสถาบันพระปกเกล้าตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑

๔๕. ขอหารือสถานภาพของ สภาทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาทนายความ และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๔๖. ขอหารือเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) หน้าวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์

๔๗. ขอหารือการจัดตั้งงบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๔๘. หารือการลดค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินรายมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

๔๙. ขอหารือเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนเข้าปฏิบัติราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา

๕๐. การดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA

๕๑. ขอหารือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดอายุเด็กที่กระทำความผิดอาญา)

๕๒. หารือเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรม ตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๓. หารือปัญหาแนวทางการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  กรณีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

๕๔. ขอหารือการคัดค้านการนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณสุสาน วัดพระศรีมหาธาตุไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

๕๕. หารือปัญหาข้อกฎหมาย และขอหารือปัญหาการเสียภาษีสรรพากร กรณีบริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส จำกัด หักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๕๖. หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๕๗. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

๕๘. ขอหารือกรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง