ลำดับ ชื่อร่าง อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานฯ สถานะ เริ่มรับฟัง
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 06/08/2564
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/08/2564
ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/08/2564
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 22/06/2564
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) อยู่ในระหว่างรับฟัง 17/05/2564
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 02/02/2564
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/01/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 20/01/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 20/01/2564
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 20/01/2564
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 21/05/2562
ร่างพระราชกำหนดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 07/05/2562
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) อยู่ในระหว่างรับฟัง 07/05/2562
ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 24/04/2562
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/03/2562
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/03/2562
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 12/03/2562
ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/02/2562
ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 18/02/2562
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 05/02/2562
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 05/02/2562
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทนคมนาคมแห่งชาติ) อยู่ในระหว่างรับฟัง 29/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 08/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 08/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 08/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 08/01/2562
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/12/2561
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/12/2561
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 25/12/2561
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 18/12/2561
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 18/12/2561
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.) อยู่ในระหว่างรับฟัง 18/12/2561
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/12/2561
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/12/2561
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ..... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/12/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/11/2561
ยุติการรับฟังในขั้นนี้แล้ว 26/11/2561
ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/11/2561
ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/11/2561
ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/11/2561
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 26/11/2561
ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 24/11/2561
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 30/10/2561
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 30/10/2561
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) อยู่ในระหว่างรับฟัง 16/10/2561
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 16/10/2561
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 10/10/2561
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 10/10/2561
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 02/10/2561
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 18/09/2561
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) อยู่ในระหว่างรับฟัง 13/09/2561
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้านถิ่นฐาน พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 11/09/2561
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 07/09/2561
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 10/07/2561
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 10/07/2561
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 22/05/2561
ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 06/03/2561
ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายายของนายกี สุบินยัง พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 13/02/2561
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 13/02/2561
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 21/11/2560
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 17/10/2560
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ) อยู่ในระหว่างรับฟัง 17/10/2560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 04/04/2560
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 24/01/2560
พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 27/12/2559
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 08/11/2559
ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 23/08/2559
ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างรับฟัง 23/08/2559