ห้องสมุดอมร จันทรสมบูรณ์
 
๑. ติดต่อด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ)
     ห้องสมุดอมร  จันทรสมบูรณ ์  (ชั้น ๕)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑     เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อ ๑

๓. ขอรับบริการทางโทรศัพท์  (ในเวลาราชการ)     ๐๒ - ๒๒๒๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๕๑๒

๔. ขอรับบริการทางโทรสาร  (ในเวลาราชการ)     ๐๒ - ๒๒๐๗๖๙๕