กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำอธิบาย

 

Infographic และวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารวิชาการ

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำอธิบาย

 

Infographic และวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารวิชาการ

การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

 

การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

 

การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

 

การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำอธิบาย

 

Infographic และวีดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารวิชาการ

ระบบกลาง

 
 • อะไรคือระบบกลาง และระบบกลางเกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร ?

  “ระบบกลาง” เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชน รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ตนเป็นผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

  ดังนั้น ระบบกลางจึงมีความสำคัญกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory democracy)

 • ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินงานระบบกลาง และจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ ?

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดำเนินงานระบบกลาง โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เนื่องจากการพัฒนาระบบกลางต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านกฎหมาย การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน (UX/UI) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการแปลงข้อมูลจากข้อมูลกายภาพ (เช่น เอกสารที่เป็นกระดาษ หรือไฟล์ PDF ที่เป็นรูปภาพ) ให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปที่สะดวกต่อการประมวลผล นอกจากนั้นยังต้องมีการทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการและกระบวนการในการออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาระบบกลางจึงใช้เวลาพอสมควร ปัจจุบันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคาดว่าจะสามารถนำระบบในเวอร์ชั่นทดลองขั้นสุดท้าย (Beta Version) ให้ประชาชนได้ทดลองใช้ภายในปลายปี 2563 ทางสำนักงานฯ จะรายงานความคืบหน้าการดำเนินการผ่านเว็บไซต์และเฟสบุคเพจของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเป็นระยะ ๆ ด้วยครับ

 • ท่านจะมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายผ่านระบบกลางได้อย่างไรบ้าง ?

  หากท่านหรือองค์กรของท่านได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบ ท่านหรือองค์กรของท่านก็ถือเป็น “ผู้เกี่ยวข้อง” ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 แล้วครับ โดยกฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนการร่างกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจะถูกบรรจุในกระบวนการร่างกฎหมายดังนี้ครับ

 

การจัดทำคำอธิบายและคำแปลกฎหมาย

หลักการทั่วไป

 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

 

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

 

การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

 

การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย