วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 มี 7 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
09.30 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นาย วุฒิพงศ์ จิตอ่อนน้อม
09.30 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว นิศาชล โรจน์สัตตรัตน์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม 301 อาคารเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารเทเวศร์ นาย วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
10.15 น. ถึง 14.00 น. ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น 1 ตึกใหม่ นาย ภาคภูมิ รุจิขจรเดช
13.45 น. ถึง 15.30 น. กรมโยธาธิการและผังเมืองขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองรวมตามมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว ฤทัย พูลสวัสดิ์
14.00 น. ถึง 16.30 น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นาย วราสิทธิ์ กาญจนสูตร
15.30 น. ถึง 18.00 น. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาย ปัญญา จั่นสกุล