ชื่อ 

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

ตำแหน่ง

กรรมการร่างกฎหมายประจำ

การศึกษา

น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย (2535 - 2541)

น.บ. - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย (2529 - 2532)

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิติบัญญัติ

กรรมการร่างกฎหมายประจำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย