วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มี 4 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
13.00 น. ถึง 15.00 น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาง อุดมลักษณ์ อุ่นศรี
13.30 น. ถึง 16.00 น. กระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๒๐/๒๕๖๑ และในสำนวนคดีอื่นๆ รวมจำนวน ๔๕ คดี ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นาย สุรพล ทิพย์เสนา
13.30 น. ถึง 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอทบทวนปัญหาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยไปแล้ว ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นาย ชัยยุทธนา วงศ์วานิช