ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสารแนบ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) 20190826 26/08/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 25620626 26/06/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 25620613 13/06/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 25620613 13/06/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 25620530 30/05/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25620530 30/05/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติการตอนโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25620530 30/05/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ... 25620530 30/05/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25620502 02/05/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25620502 02/05/2562
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน ของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 25521110 10/11/2552