วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มี 8 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นางสาว อัลจนา พึ่งเย็น
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย จิรพงษ์ เวชมงคลกร
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นาง เสาวนีย์ เภรีฤกษ์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซธรรมชาติเหลว พ.ศ. .... ห้องประชุม 201 อาคารเทเวศร์ ชั้น 2 อาคารเทเวศร์ นางสาว นิศาชล โรจน์สัตตรัตน์
10.15 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอำนาจ และกิจการบริหารบางส่วน ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาง กรวรา บุญศิริ
13.30 น. ถึง 16.30 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาย รักไท เทพปัญญา
14.15 น. ถึง 16.00 น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นางสาว นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
14.15 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นางสาว จันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์