วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 มี 10 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว อนิษา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น 1 ตึกใหม่ นาย ทรงยศ ลังการ์พินธุ์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นาง ชื่นสุมน นิวาทวงษ์
10.00 น. ถึง 12.30 น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และ การพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว วันดี สุชาติกุลวิทย์
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น 1 ตึกใหม่ นาง เสาวนีย์ เภรีฤกษ์
13.30 น. ถึง 16.00 น. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นางสาว อัลจนา พึ่งเย็น
13.30 น. ถึง 16.30 น. กรมป่าไม้ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย จิตรพรต พัฒนสิน
14.00 น. ถึง 16.00 น. ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นางสาว ไปรมา สิงหรักษ์
16.00 น. ถึง 18.30 น. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาง กาญจนาภรณ์ เลิศลอย